Trang chủ     GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

- Địa chỉ: thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

- Điện thoại:  0259.3633009

- Email: ttdvgiongctvnts@ninhthuan.gov.vn

        1.Giới thiệu trung tâm:

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi).

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; sản xuất dịch vụ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.     2. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài nghiên cứu các giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản phục vụ cho quá trình nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm và sản xuất dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện bình tuyển, lưu giữ, bảo tồn, phát triển giống gốc, giống ông bà, giống bố mẹ để phục vụ phát triển sản xuất lâu dài của tỉnh; tổ chức tiếp nhận, lưu giữ đàn giống cụ kỵ, ông bà, giống thuần; du nhập giống mới; nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc và lai tạo giống mới; thực hiện nhiệm vụ lưu trữ một số lượng giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản để phục vụ việc phòng chống thiên tai và dịch bệnh theo yêu cầu của tỉnh.

Tổ chức sản xuất dịch vụ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản theo các cấp giống để cung ứng cho các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật; sản xuất thương phẩm một số đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn kỹ thuật về giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Nhận đặt hàng xây dựng các mô hình khuyến nông, trình diễn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các dịch vụ khảo nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; kiểm tra phân tích mẫu nước, mẫu đất khi có đủ điều kiện theo quy định.

Được phép liên doanh, liên kết và thực hiện các dịch vụ về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, trang thiết bị khác và các dịch vụ khác trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; được phép hình thành mạng lưới dịch vụ kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ giống cây trồng, giống cật nuôi, giống thủy sản đap ứng nhu cầu cho sản xuất nông, lâm, thủy sản theo quy định về chất lượng hàng hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản và các quy định khác có liên quan.

Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy định của pháp luật.

Báo cáo theo định kỳ (hoặc đột xuất) về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm:

   + 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

-Các phòng, trại thuộc Trung tâm:

       + Phòng Tổ chức – hành chính;

       + Trại Thực nghiệm sản xuất Giống hải sản;

       + Trại Thực nghiệm sản xuất Giống thủy sản;

       + Trại Thực nghiệm sản xuất Giống cây trồng, vật nuôi.

 

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

Mot so hoat dong


Mot so hoat dong


Mot so hoat dong

Mot so hoat dong


Mot so hoat dong

Mot so hoat dong

>>Thông tin liên hệ
>>Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ
>>Các phòng, trại thuộc Trung tâm
>>Bộ máy tổ chức
>>Giới thiệu về Trung tâm
Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi)

1 / 11
Trung tâm
2 / 11
Trung tâm
3 / 11
Trung tâm
4 / 11
Trung tâm
5 / 11
Trung tâm
6 / 11
Trung tâm
7 / 11
Trung tâm
8 / 11
Trung tâm
9 / 11
Trung tâm
10 / 11
Trung tâm
11 / 11
Trung tâm
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THUỶ SẢN TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3633009 - Hotline: 0374.121196

Hoạt động theo Quyết định số 773/QĐ-UBND  ngày 29/11/2021

Trang thông tin đang chạy dữ liệu Demo....
Designed by  Ninh Thuan Software